عناوین تحقیق درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت


– تاثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه فکری سازمان
– تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش سازمان‌
– تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار و عملکرد سازمان
– تاثیر فناوری اطلاعات در بهبود تصمیم گیری مدیران
– تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال و راه اندازی کسب و کارهای نوین
– تاثیر فناوری اطلاعات بر آموزش و یادگیری در موسسات و مراکز آموزشی