عناوین تحقیق درس مبانی برنامه ریزی کامپیوتر


– تاثیر فناوری اطلاعات در رشد و بهره‌وری مربیان تربیت بدنی
– تاثیر فناوری اطلاعات و اثربخشی آن در سازمان‌های ورزشی 
– تاثیر فناوری اطلاعات در آموزش تربیت بدنی و چالش‌های موجود 
– تاثیر فناوری اطلاعات در آینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی
– تاثیر فناوری اطلاعات بر تصمیم گیری مدیران تربیت بدنی
– تاثیر فناوری اطلاعات در رسانه‌های ورزشی
– تاثیر فناوری اطلاعات در اقتصاد ورزشی
– تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه ورزش و تربیت بدنی
– تاثیر فناوری اطلاعات در تحلیل و ارزیابی تیم‌های ورزشی
– تاثیر فناوری اطلاعات در بهبود وضعیت جسمی و روحی تیم‌های ورزشی