تالار گفتگو و مشاورهدسته بندی: مطالب پژوهشیمراحل انجام کار پس از ثبت و تصویب پروپوزال

پرسش:
آیا پس از ثبت و تصویب پروپوزال در سامانه پایان‌نامه‌ها باید اقدام خاصی انجام شود؟

 

پاسخ:
مراحل بعد از تایید پروپوزال توسط مدیرگروه در سامانه به ترتیب تا مرحله‌ی پیش از صدور کد پایان‌نامه پیش خواهد رفت و نیاز به انجام اقدام خاصی توسط دانشجو نمی‌باشد.