تمرینات درس برنامه نویسی کامپیوتر

(مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی)

 

      تمرین‌های بخش سوم – فایل word

      تمرین‌های بخش سوم – فایل PDF

      تمرین‌های بخش چهارم – فایل word

      تمرین‌های بخش چهارم – فایل PDF

      تمرین‌های بخش پنجم – فایل word

      تمرین‌های بخش پنجم – فایل PDF

      تمرین‌های بخش ششم – فایل word

      تمرین‌های بخش ششم – فایل PDF